výstavy

Newsletter

email:

 

4 OKNA 2009


jako vertikální orámované plochy, které jasně oddělují soukromý a veřejný prostor. Přesto díky odrazům na své ploše odkazují k prolínání těchto dvou světů. Poskytují pohled dovnitř a ven. Výstavou obousměrný pohled přerušíme a nabídneme pohled jiný, umělý, který by měl rozptýlit všednodenní myšlenky a zahájit novou komunikaci.

Výstava se bude po dobu čtyř týdnů měnit. Programem (vernisáže začínají v pátek v 18h v „parečku“) a částečně i obsahem (Struhadlo a n.p. Šumavan) je vztažena ke klatovskému prostředí.


4 okna - vernisáž 1 (26.6.2009)

4 OKNA, Komenského 4/4, Klatovy, 26.6. – 19.7. 2009
Nebe nad Struhadlem

První vernisáž výstavního projektu 4 OKNA jsme zahájili cyklem obrazů Nebe nad Struhadlem, které vznikly na Struhadle (10 km západně od Klatov), kde má Sam svůj letní ateliér. Nejsou ničím jiným než oslavou nebe, které jakoby běželo za okny. Pro malbu použila jako obvykle vosk, hliník a barevné pigmenty.

Podobně jako celý projekt by měly obrazy odvrátit pohled od nízké konzumní kultury zpěk k vyšším hodnotám. Projekt je nepřímou a protikladnou reakcí na necitlivé zásahy do krajiny a celkově do vizuální kultury. Zástupným příkladem je pro Klatovy bolestná výstavba nákupního centra Škodovka.

 


4 okna - vernisáž 2 (3.7.2009)

4 OKNA, Komenského 4/4, Klatovy, 26.6. – 19.7. 2009
The Summer Pucking

V týdnu od 3.-10.7. 2009 budou v oknech v Komenského 4/4, Klatovy v rámci projektu 4 OKNA nainstalovány objekty s názvem The Summer Puking, v překladu Letní blití, ve významovém překladu Samův výraz pro převislé muškáty v oknech.

Objekty, podobně jako celý projekt reflektují střetávání se soukromého a veřejného prostoru. Paradoxně vyzní moment, kdy žena s nejlepší možnou myšlenkou -ozdobit dům- umístí na parapety rozkvetlé květníky bez ohledu na záměr architekta. Ten v lepším případě projektuje dům s ohledem na urbanistický koncept, ale s květinovou výzdobou na fasádě obvykle nepočítá.

Protichůdnost soukromé iniciativy vylepšit již něco hotového a architektova nadřazenost nad „florálními stereotypy“ jsou typickými příklady umělých rámců kultury, které se Sam ve své Vizi pro novou kulturu a její místo snaží odstranit. Vize pro novou kulturu a její místo je podrobněji rozepsána na cv.sam83.cz. Všemi projekty, které Sam uskutečňuje Sam přispívá k jejímu praktickému naplnění. Mezi ně patří i 4 OKNA.

 


4 okna - vernisáž 3 (10.7.2009)

4 OKNA, Komenského 4/4, Klatovy, 26.6. – 19.7. 2009
n.p. KT (Národní podnik Šumavan Klatovy)

Název série obrazů odkazuje na nevelkou továrnu v Pošumaví jako na alegorii mechanismu, který může silně ovlivnit lidský život. Sam záměrně pro představu zásahu do života nevybírá nadnárodní podniky, jejichž principy jsou v lidském měřítku až příliš abstraktní. Vybírá z šedého středu, který je uchopitelný, ale v jehož šedi se ztrácejí kontury odpovědnosti, původu, příčin a následků.

Košile jako primární motiv obrazů jsou produkty této továrny, které se k člověku vrací zpět do intimního vztahu. Dotýkají se, hřejí, nasávají pot, jsou účastny společně s člověkem mnoha situací. Téměř monochromní provedení kóduje serialitu produkce, přesto každé z nich přiřadila Sam vlastní výraz a příběh.

Pro zobrazení používá Sam šablonu, kterou v tomto případě dále modifikuje. Práce se šablonou je pro Samovu tvorbu charakteristická. Jedním z možných důvodů, proč se médiu šablony věnuje je možné hledat právě v Národním podniku Šumavan, kde byla před revolucí zaměstnána jako šička a v té době vznikaly její první výtvarné práce ovlivněné tímto prostředím.

Obrazy jsou parafrází designu, utilitarity a individuality

 


4 okna - vernisáž 4 (17.7., 18.7., 19.7.)

4 OKNA, Komenského 4/4, Klatovy, 26.6. – 19.7. 2009
Jes' Why Me - Projekce

Závěrečné promítání pojektu 4 OKNA zasahuje z uskutečněných výstav do veřejného prostoru nejméně. Odehrává se na hraniční ploše -skleněné tabulce- opatřené průsvitným neprůhledným materiálem, která filmovým obrazem odděluje dva světy -domácí- (svým způsobem bezpečný a řádný) a -vnější- (chaotický a nevypočitatelný).

Jeden ze snímků se věnuje simulaci běžného vztahu dvou lidí se zaostřením na šablonovité modely chování jeho účastníků, které nejsou kritizovány, ale představeny v jejich nutné a nevyhnutelné existenci. Snadno z videa můžeme vyloupnout zapouzdřené momenty, v nichž je možné najít dobře známé situace, se kterými máme vlastní zkušenost.

Druhý snímek vznikal v průběhu projektu a je převážně dokumentárního charakteru. Obě videa jsou zástupci výše zmíněných světů a zástpuci simulace a skutečnosti. Je možné z nich získat dojem, že svět -domácí- je díky uzavřenosti situací méně poznatelným než svět -vnější-, na který díky jeho dynamice reagujeme mnohem pružněji.

Pro oba krákté filmy je specifické, pro oko nezvyklé, přizpůsobení se formátu na výšku. Při sledování videa je dobré neopomíjet proces digitalizace skutečnosti do dvoudimenzionálního rozměru a její následnou optickou rekonstrukci.

__________________________________________________________________________________________________

 

V průběhu Samova projektu 4 OKNA se organicky vyvinula spolupráce s Diakonií ČCE (zastoupené Alenou Wachtlovou) a klienty domova pro osoby se zdravotním postižením se sídlem v nově zrekonstruovaném dominikánském klášteře právě ve Vrchlického sadech a zároveň se k projektu připojila ZŠ a MŠ Hálkova (v zastoupení budoucí ředitelky Dany Lencové). Završením projektu 4 OKNA bude tři dny po sobě jdoucí projekce (pátek, sobota, neděle od 20.00 h) Samova snímku, který vzniká v průběhu projektu a výstava obrazů, které vytvoří klienti domova pro osoby se zdravotním postižením - Diakonie ČCE Klatovy - při dvoudenním pobytu v galerii současného umění v České Bříze (sam83.cz). Při poslední vernisáži si budete moci jejich díla prohlédnout a také koupit přímo od autorů.

Vyzýváme vás k nenásilné participaci na zlepšování kvality života spoluobčanů, pro které je svět kvůli jejich postižení ještě o něco těžší.

Budeme se těšit na setkání při kulturním podvečeru v pátek 17.7. ve Vrchlického sadech.